dimanche 8 août 2010

Hem och skola ...

Tvinga föräldrar till bråkiga elever sitta med i skolan?

Men, vänta: normalt sedt är det föräldrar som skola bestämma öfver barns eventuella skolgång. Normalt sedt, d v s öfver seklerna af civiliserad mensklig tillvaro.

Huru vore det att gifva föräldrar ett alternativ: sitta med eller taga hem?

Hans-Georg Lundahl

FÖR ÖFRIGT ANSER JAG ATT SKOLPLIGTEN BÖR FÖRSTÖRAS.

Aucun commentaire: