vendredi 18 février 2011

Copied from a blog:

the Catechism of the Catholic Church states the following:

2483 Lying is the most direct offense against the truth. To lie is to speak or act against the truth in order to lead someone into error. By injuring man’s relation to truth and to his neighbor, a lie offends against the fundamental relation of man and of his word to the Lord.

2488 The right to the communication of the truth is not unconditional. Everyone must conform his life to the Gospel precept of fraternal love. This requires us in concrete situations to judge whether or not it is appropriate to reveal the truth to someone who asks for it.

2489 Charity and respect for the truth should dictate the response to every request for information or communication. The good and safety of others, respect for privacy, and the common good are sufficient reasons for being silent about what ought not be known or for making use of a discreet language. The duty to avoid scandal often commands strict discretion. No one is bound to reveal the truth to someone who does not have the right to know it.


A simple question, which need not be answered me personally but should maybe be answered readers of this blog: how many priests think that a man being described as a dangerous maniac by civil authorities who rely on psychiatry is a reason enough to withhold truth obstinately from him? And how far do they think they have a right to go in "withholding truth", up to lying to him so he cannot defend himself legally by not being told how he is calumnied?

A related one: how many of them think they could have handled refusals of truth time after time when being themselves honest and reasonably peaceful and the refusal ruining their peaceful plans for themselves and their happiness and also for doing good?

Hans-Georg Lundahl
St Simon and St Flavian
and St Bernadette of Lourdes
i e 18 Febr, Y o o L 2011

St Polycarpus och Russells Thékanna

På en annans blogg diskuterade jag med en atheist, som först klämde ur sig "enligt de flesta historiska belägg har Jesus-gestalten aldrig funnits som historisk person".

Jag förklarade att hvilken historisk person eller hvilket historiskt faktum det än handlade om, är det orimligt att de flesta historiska belägg skulle belägga just den personen eller det faktum. I stället för att upprepa mitt exempel, tar jag ett annat. Cena Trimalchionis är en roman. Eller snarare Satyricon är den romanen, Cena Trimalchionis är bara det berömdaste kapitlet.Den belägger dermed gifvetvis intet sin handling. Men den belägger att nyrika festprissar, slafvar och frigifna, menniskor med potensproblem och dyrkan af Priapus för att få bot på dem voro kända fenomen. Så Cena Trimalchionis belägger intet att det fans kristna eller att Jesus funnits. Men Buffy belägger - hvad jag känner till hittils - icke att Bertrand Russell funnits eller att Obama fins eller att Angela Merkel finns. Bara att vampyrer och tonårsproblem voro kända i början af 21sta århundradet och ibland associerade. Så är det alltid med "de flesta historiska källor". Hvarje belägger vissa saker, intet andra. Om hvarje enskild sak tiga de flesta källor.

Kom så Bertrand Russells berömda thékanna på tal.

Utanför Saturnus ring sväfvar en thékanna i omloppsbana som vi intet kunna se derföre att den är för långt borta. - "Klart det intet gör!" - "Bevisa det!"

Nu torde Russells invändning vara en fin parodie på argumenteringen hos en agnostiker som intet erkänner ngt belägg för att Gud fins, lika litet som Russell gjorde, och i hvilket fall som intet är ens villig att tänka sig att en eventuel gud skulle ha med Jesus eller med mirakler att göra, men ändå intet vill utesluta att ngn gud ändå kan finnas. Men till Russells thé-kanna säger jag "belägg den thé-kannan eller ge dig". Och om Russell (eller snarare ngn lärjunge eller lärjunges lärjunge, för om han spökade skulle han knappast upprepa de misstag han hamnade i helvetet för inför spökeri-vittnena) svarar ngt om att jag borde belägga min Gud eller ge mig, så svarar jag: gerna det!

Mitt argument är intet att en elefant kan finnas i källaren äfven om ingen sett den eller ingen hört den eller ingen känt dess ben eller snabel eller betar der i källaren. Mitt argument är att "elefanten i källaren" faktiskt belagts. Men gifgvetvis icke af "de flesta historiska källor", eftersom ett sådant universelt genomslag är otroligt.

I. o. f. s. har visserligen Jesus belagts i de flesta historiska källor som skrifvits i Vest sedan han lefde på jorden, genom referens på referens, men då tala vi redan om Jesus som "religiös gestalt i det fjerran förflutna", ngt som atheisten antagligen anser kan vara påhitt i hvilket fall som. Vi tala om historiska belägg om Jesus som "historisk gestalt i det nyligen förflutna". Det nyligen förflutna kan då begränsas till första århundradet. Efter St Johannes Himmelsfärd är det ingen som lefvat som samtida med Jesus. Hvad jag häfdar är att från den tiden finnas - flera olika till och med oberoende källor till att han funnits, ingen källa till motsatsen, och massor af källor som helt enkelt lemna detta derhän. Som Cena Trimalchionis.

Cena Trimalchionis är ett belägg för att Satyricon har en författare. Vi ha ett antal källor, jag har ingan aning om hvilka, som kalla författaren Petronius. Tacitus som historieskrifvare belägger att Petronius funnits och varit magister elegantiarum åt Nero. Och Nero belägger, genom sin förfölgelse mot kristna - likaså hos historikern Tacitus (se dennes Annales XV.44. om att kristna - evt. under tortyr, det står intet - bekänt sig som* anklagades af Nero som anstiftare af Roms brand och torterade deom på alla sätt*) - att det vid den tiden, c:a 30 år efter Jesu död och uppståndelse, funnos kristna. Samt att de förfölgdes efter Roms brand på kejserligt dekret.

Huru många sekter känner du sjelf till som ha hyfsadt många medlemmar nu, som gå tillbaks på en person som dog 30 år sedan enligt hvad de påstå sjelfva, och som ändå intet funnos längre tillbaks i tiden än tio år sedan och hvars grundare för 30 år sedan är ett rent påhitt? Nej, just det!

Bland de kristna som förfölgdes då, funnos två collegor till Petronius och Tacitus, d v s två författare. St Petrus och St Paulus. De voro också rätt prominenta inom den sekten. Nå, voro de nu mer collegor till Petronius, d v s romanförfattare, eller till Tacitus, d v s historie-skrifvare? Faktiskt icke riktigt vare sig det ena eller andra. Snarare till en annan välbelagd samtida författare, Seneca, hans Epistulae Morales. De skrefvo nämligen om huru man bör lefva. Deremot togo de ganska ofta till förklaringar om en viss Jesus, som Petrus sjelf har sett udner jordelifvet och som Paulus sett efter uppståndelsen.

Så, om nu Jesus intet funnits, har St Petrus och St Paulus funnits, eller äro de också påhitt? Och om de nu vore ett påhitt från en mycket mer sentida kristendom, huru kunde Tacitus påstå att kristna förfölgdes för att ha anstiftat Roms brand?

Nu nämner Tacitus intet St Petrus och St Paulus. Det gör deremot St Irenaeus. Och han nämner att St Petrus var Lärjunge till Jesus men att St Johannes också var det. Och han är känd som lärjunge till St Polycarpus som var känd som lärjunge till Johannes som var det till Jesus. Så om Jesus var ett påhitt, huru är det då med Petrus och Johannes, författare som påstå sig ha bevittnat lefnaden hos Vår Herre?

Om de icke funnits, hvarföre fins då en samling af en Uppenbarelse, en lefnadsskildring af Jesus (som utelemnar barndomen), och tre bref om kristet uppförande tillskrifna Johannes och två bref tillskrifna Petrus? Om de funnits men intet Jesus, hvarför dogo de då för sitt tydligen gemensamma påhitt?

St Paulus fins omnämnd his St Lukas - författare till ett Evangelium (lifsbeskrifning af Jesus, med bitar af barndomen) och en bok om hvad som hände efter att Jesus farit upp till himlen. St Paulus sjelf skref fjorton bref. Men om nu Lukas hittade på den der Paulus, hvem författade då de fjorton brefven?

Och, förutom att Petrus, Paulus och Johannes samtliga skrifvit att de mött Jesus mer än en gång - St Paulus i uppenbarelser efter himmelsfärden, men han skrifver om dem som sett honom efter uppståndelsen efter att ha varit lärjungar före korsfästelsen, de båda andra skrifva sig ha varit med honom före korsfästelsen med - och förutom att de efterlemnat texter som ingen då tycks ha tagit för nöjesläsning i stil med Satyricon ha de omnämnts af en groupe andra författare, af hvilka jag redan nämnt St Irenaeus. Denne nämner också att kyrkan i Rom - altså sektens lokalafdelning i kejserliga hufvudstaden, om du vill vara spydig - hade efterträdare till Petrus och Paulus: Linus, Cletus, Clemens och nio till fram till tidpunkten då han skrifver detta. Allesamman dödade af kristendomsförfölgande staten. Och han nämner två andra skildringar af Jesu lif, tillsammans med Johannes och Lukas: före Lukas kommer Markus och före Markus Matthaeus. Och den här Markus är också känd från andra håll, t ex som förste bsikopen af Alexandria i Egypten. Ja, biskop var - så kom man öfverens - standard-titeln på en chef för en local eller regional afdelning af "de kristna".

Så, om Russell nu skulle velat jemföra Jesu lefnad med sin berömda thé-kanna utanför Saturnus bana, hvars enda belägg intet är ett belägg utan bara ngt Russell kläckte ur sig i en débat, så skulle det nog bli problematiskt. Om han frågat mig eller ngn annan katholik eller orthodox huru vi visste att Jesus lefvat, hade denne andre (jag är sjelf fïor ung för att ha talat med Russell) svarat samma som jag nu gör:

A) Genom de tre synoptiska evangelierna och deras författare, Matthaeus, Markus, Lukas, och genom Petrus, Paulus, samt indirect genom deras martyrium under Nero, bekräftadt af Tacitus;

B) Genom Johannes, genom Polycarpus, genom Papias, genom Ignatios of Antiokia, genom Clemens, genom mottagande kyrkor af Clemens och Ignatios bref, och;

C) Genom St Irenaeus af Lyon, samt de tolf efterträdare till Petrus och Paulus i Rom som han räknar upp.

Jefviga? Kanske om Jesu guddom. Knappast om sina inbördes relationer och kännande till af hvarandra. Du vet att Russell funnits för att Dawkins talat om honom, kanske mött honom. Deremot kan Dawkins ha varit jefvig om afsaknaden af gudom i universum och att Russell skulle haft rätt om det.

Den lista af de så kallade apostoliska fäderna jag räknat upp delvis under B, delvis under C, kände katholska kyrkan alltid till. Likaså de första protestanterna, som lifligt 1400 år i efterskott försökte göra dem till protestanter. Efter tvåhundra års débatter, som omvexlade med religionskrig, och som protestanterna hade en tendens att intet vinna, började protestanter tycka det var bäst att glömma Clemens och Polycarpus i dagligt tal. Och då började protestantiska England men äfven Bayle tappa de kristna tron. Hvilket är anledningen till att Russell saknade kunskap om detta, han var ju, som exemplet med thé-kannan bevisar, engelsman. Undrar hvarföre Gramsci, han var communist och officielt atheist, intet försökte med en italiensk espresso-bryggare? Kanske för att Rom, Petrus, Paulus, Linus, Cletus, Clemens och de andra i clubben voro litet för nära inpå?

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Georges Pompidou
Sta Bernadette af Lourdes' dag
18-II-2011

"Atheismen är sann, för det tycker sofistikerade engelsmän.
Engelsmän är sofistikerade, för sofistikerade engelsmän äro atheister."

Typ.

*Fel i Wikipedian igår, och jag var stressad, här är hvad Tacitus skrifver, på engelska:

Such indeed were the precautions of human wisdom. The next thing was to seek means of propitiating the gods, and recourse was had to the Sibylline books, by the direction of which prayers were offered to Vulcanus, Ceres, and Proserpina. Juno, too, was entreated by the matrons, first, in the Capitol, then on the nearest part of the coast, whence water was procured to sprinkle the fane and image of the goddess. And there were sacred banquets and nightly vigils celebrated by married women. But all human efforts, all the lavish gifts of the emperor, and the propitiations of the gods, did not banish the sinister belief that the conflagration was the result of an order. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judaea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular. Accordingly, an arrest was first made of all who pleaded guilty; then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city, as of hatred against mankind. Mockery of every sort was added to their deaths. Covered with the skins of beasts, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt, to serve as a nightly illumination, when daylight had expired.
- Källa: Tacitus Annales, XV, scrolla ned rätt långt!

mercredi 16 février 2011

Ancient Democracy under Alexander and Caesar and ... et c


From a comments section:

Speaking of myths:

Gaith spake:

“The Greeks invented a form, albeit limited, of self-government; a Roman invented the steam engine. It would a millennium of Christianity-dominated European history to resurrect those two ideas.”


These two sentences are quite a muddle. Yes, the Greeks did manage to get a form of democracy going for a while (though bad luck if you were an Athenian woman or a slave). But it was not killed off by Christianity – it died long before Jesus was even born and its ashes were stamped on by successive generations of Macedonian, Ptolomaic [sic], Sele[u]cid and Roman despots and monarchs. And we actually didn’t have to wait “a millennium” before similar forms of (limited) democracy arose again – we see it again in Icelandic society and in the city states of Italy and in the Parliaments of England – all of which flourished *during* that supposedly benighted millennium of the Middle Ages.


Now, actually Tim O'Neill is a bit off the hook. When Demosthenes (was it he who wrote the Philippics?) spoke up against Philip of Macedon, indeed he was not heeded. But what happened afterwards was not Athenians loosing all rights to govern Athens. What happened was Athens loosing the right to an independent foreign policy. If you know how Suzdal and Moscow related to the Khan, you get a bit of the picture.

Just as a bit further West, when Pompei came under Rome, likewise it did not loose its interior self-governement. There was, up to eruption of Vesuvius, a Senatus PopulusQue Pompeiorum. And so on for about any Italian city. France was a bit different, seeing that pre-Roman society was tribal and Aristocratic: so French city-states were more like Sparta than Athens and even more like Crete in constitution after Rome took over. And Rome taking over meant basically that a Citizen of X automatically was a Roman Citizen and had a right to vote in Rome in the comitia and so on if he was in Rome. Which, from Caesar on, meant little politically. It did not mean that whatever democracy or Aristocracy there was was lost to Roman bureaucrats. There were even some Kings under Rome. Herod is a known one, the grandfather of Constantine, King Cole of Colchester is at least a previously presumedly known one. But Athens never had Kings under Rome and presumably Colchester and Holy Land never were exactly democracies under Rome.

In France this was further modified by the Roman villa, by retreat from the Cities (due to Imperial taxation or insecurity during wars: I mean in New York State the Twin Towers were more likely to get hit than Potsdam) and by - in some, not all cases - new landlords being Franks. It was also modified by new freemen retaining unfreedoms in relation to old masters. But all this was local modification, not centralised constitution.

When City States began to flourish again, they had, if founded early, Ancient tradition behind their constitutions. Venice obviously was not founded in Antiquity, but Vienna was. It is not an accident and probably not even "interpretatio antiqua" when mayors in city councils call the other ones Consules.

Wheather Steam engine was a blessing is quite another matter. Heron's Ball was not meant for productivity and labour saving devices for grinding wheat actually start during Middle Ages: the Water Mills and later Wind Mills. They owe nothing to Antiquity as far as commonly used devices are concerned. But that you got quite right on your own.

Thank you for citing Thomas Bradwardine again, he is responsible for inventing the idea of a logarithmic relation (an artificial parallelism between geometric and arithmetic progressions) and I think he applied it to exact sciences, though logarithmic tables are later. When it comes to those tables, I think they owe more to Antique than to Modern Mathematic definitions, or can at least be conceived while retaining Ancient definitions (that remained prevalent during Middle Ages) but that is another story. The idea of representative democracy - Parliaments - is from Middle Ages, and maybe helped inspire the idea of "symbolic mathematics" or "synecdoché" that he used there.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre
16-II-2011

mardi 15 février 2011

Will Richard Aleman re-open comments on this one or will he not?

Here is the blog post.

On Saturday I complained about comments not being validated. Later in the evening I see they are validated and I see no answers to them. Today as I look again, I do see answers, but no where to put my comments, as if comments were closed.

The North was able to mass produce boots, but if the South had a large enough and widely distributed enough boot making industry, they might not have had the shortage of boots the suffered even without having the factory to mass produce them.


But the point is that mass producing boots was nearly invented during Civil War by the North. Invention of Stitching Machine was made in the 1850's. It was improved and marketed during Civil War by Gordon McKay.

The CSA was too dependent on outside sources for even basic needs of everyday life like clothing and guns for hunting.


Dependent? Or did they just like importing luxuries? There is a difference.

The Kalashnikov felling a plane, that would have to be just about a perfect shot, one difficult to do.


Not so. A plane a hundred metres or two hundred metres or so from shooter, and pointing at a theoretic point in front of plane, where it will be when bullet reaches it plus riddle a bit, that will do it.

One has to take into account too, that a plane can fly higher than any gun can reach.


Above plains, yes. Iraq was a pretty easy prey to bombs. But, when it comes to landing paras or when it flies up in mountains, there is another matter.

The mountainous terrain of Afghanistan may indeed disfavor tanks in many cases. But this discussion, as i understand it, involves the general question of how a distributist economy would fare against a capitalist or socialist one in war. That would include a flat terrain as well, which wouldn’t have those advantages.


Kaboul? The West is not Using that terrain to give Christians freedom. The President in Kaboul is playing a line dancing game between warlords in mountains (who are regarded as heroes by some, sufficiently many to keep him at their mercy in some questions, unless he really is the jerk he seems - he put a man in prison for converting to Christianity) and the occupant who is happy because he was elected. In an election they had a chance to validate and did not invalidate.

Sad, sad, story.

Btw, from what i’ve read, i think Afghanistan is more what i’d call a landlordist society than a distributist one.


Depends on where, I think. Plains, you are right, I think. Mountains? I have the impression - a strong one, but it may still be wrong - that Mountain Dwellers there are small tribal societies. Distributist or not, at least non-industrial and simple "to the extreme".

Hans-Georg Lundahl=HGL
Audoux, Paris III
15-II-2011, Feast of
St Claude de La Colombière

“Ammo is provided by enemy”. = Whenever Western troops are lost in battle, they loose their ammo too. To OUR enemy, or one of them, in this case.

Jealous for a Scoop!

Source

Quote A:

In a column at the end of October, New York Times restaurant critic Frank Bruni looked down his nose at Four Loko, a fruity, bubbly, brightly colored malt beverage with a lower alcohol content than Chardonnay and less caffeine per ounce than Red Bull. “It’s a malt liquor in confectionery drag,” Bruni wrote, “not only raising questions about the marketing strategy behind it but also serving as the clearest possible reminder that many drinkers aren’t seeking any particular culinary or aesthetic enjoyment. They’re taking a drug. The more festively it’s dressed and the more vacuously it goes down, the better.”

Less than two weeks after Bruni panned Four Loko and its déclassé drinkers, he wrote admiringly of the “ambition and thought” reflected in hoity-toity coffee cocktails offered by the Randolph at Broome, a boutique bar in downtown Manhattan. He conceded that “there is a long if not entirely glorious history of caffeine and alcohol joining forces, of whiskey or liqueurs poured into after-dinner coffee by adults looking for the same sort of effect that Four Loko fans seek: an extension of the night without a surrender of the buzz.”


Quote B:

What made this particular formulation intolerable—indeed “adulterated,” according to the FDA—was not its chemical composition but its class connotations: the wild and crazy name, the garish packaging, the low cost, the eight color-coded flavors, and the drink’s popularity among young partiers who see “blackout in a can” as a recommendation. Those attributes made Four Loko offensive to the guardians of public health and morals in a way that Irish coffee, rum and cola, and even Red Bull and vodka never were.


Ah, I guess so. And Gilbert Keith Chesterton pointed out that in Prohibitionist mentality decades ago, when talking about Prohibition in America. As well as in his satiric novel The Flying Inn.

Ah, an armchair commentator like me can't have all the scoops! Creds to Jacob Sullum!

Hans-Georg Lundahl
Audoux,Paris III
15-II-2011, Feast of
St Claude La Colombière

Les mythes payens sont "erronnés", mais lesquels, comment?

Why is it that Christian Mythology gets a pass and can be assumed to be true until proven otherwise. No one assumes that various heroes of Greek Mythology must have existed and a great deal of historical and archeological research often goes into examining the basis for many of these different myths and stories. ...


De Amazon, une critique de lecteur d'un des livres qui traitent Notre Seigneur Jésus-Christ comme "un mythe", c'est à dire selon leur usage du mot, une non-vérité.

Autre critique va dans ce sens:

and how everything in the Bible regarding this false Jesus were elaborate pieces of fiction borrowed from "apostle" to "apostle", with bits of information made up and tacked on as they went along writing


ce qui constitue une piste de recherche d'apologétique aussi. Pour l'instant je note qu'il me semble très improbable comme explication même des mythes payens. C'est peut-être très probable que tel ou tel mythe payen soit un assemblé des choses diverses, mais pourquoi toutes fictives? En plus, une chose peut devenir partie d'un assemblé sans y être à l'origine - comme il peut être partie d'un assemblé fictif après être un fait, certes non isolé mais dans un assemblé plutôt historique. Tout alors, je vais essayer encore une fois de démontrer que ça serait plutôt le cas avec la plupart des détails du mythe Déucalion et Pyrrha avec leur déluge.

Pour donner, très brèvement ma réponse, d'abord c'est celle-ci: un récit peut être erronné quand aux faits, mais aussi quand aux explications, et dans la mythologie payenne on parle de dieux payens comme explications. Ils sont des idôles, ils ne sont pas divins, mais ils sont parfois de la partie explicative et non de la partie des faits allégués.

Chaque explication entrainant l'usage d'un nom de divinité payenne n'est pas forcément totalement erronée. Car si sur la chute de Troie on dit "la volonté fut-ce de Zeus, qui s'accomplit" et si par Zeus ils entandaient le dieu plus haut que tous les autres, c'est vrai que le Dieu plus haut que tous les autres "dieux", c à d plus haut que les anges et diables avait décidé soit de vouloir soit au moins de permettre la chute de Troie. Par contre, l'erronnée dedans recommance quand il est mis en scène comme parlant avec Héra et les autres Olympiens comme s'il avait Aphrodite née à Chypres comme sa fille. Quand c'est dit qu'Apollon inspira tels nombre des hommes aux mésures sécuritaires qui les perdirent ou qu'il envoya la peste, il convient d'y voir Apollyon, le Destructeur, c'est à dire le Diable.

Comme on l'aura deviné, je ne crois pas que la guerre de Troie, pour mythique qu'elle soit connue soit un erreur historique, ni le retour d'Odysses à Ithaca.

Par contre, si on va vers la Théogonie d'Hésiode, il s'agit d'une révélation privée erronée, comme le Coran ou le Livre de Mormon, comme aussi les rites sacrificielles ou divinatoires de Numa Pompilius, qui ne plaisent pas au vrai Dieu.

Entre les deux, encore une fois, Déucalion et Pyrrha. Je les trouve correspondre parfois à la famille de Noé, parfois à celle d'Abraham, et encore à celle de Lot. Bossuet avait cru aussi à une confusion, mais entre le déluge de Noé et un déluge plus récent en Thessalie, je suis d'accord que confusion il y a, mais l'autre catastrophe était la destruction de Sodome et Gomorrhe pour les péchés de gourmandise, inhospitalité et contre la nature, c'est à dire l'abus des pouvoirs de la fertilité.

Mythe GrecHistoire de Genèse
Déucalion et Pyrrha étaient un vieu couple sans enfants ...Abraham et Sarah étaient un vieu couple sans enfants communs...
...que visitèrent trois dieux...que visitèrent trois anges, les personnes de la divinité révélées déjà dans l'Ancien Testament.
Ils vécurent parmi une humanité injuste condamnée à périr pour ses péchés, les trois dieux les visitèrent pour les en sauver.Lot vivait dans une ville condamné à périr, deux des trois Anges le visitèrent pour l'en sauver.
Ils devaient se mettre dans un bâteau pour survivre à un déluge.Noé et sa famille devaient se mettre dans l'Arche du salut, symbole de l'église.
Après le déluge le couple stérile se demande comment repeupler la terre.Les filles de Lot croyaient être devant un problème majeur quand au repeuplement de toute la terre qu'elles croyaient détruite.
Ils consultent un oracle.Les filles de Lot décident aussi sur un moyen illicite.
L'oracle disait de jeter les os de la mère derrière les épaules. 
Déucalion et Pyrrha comprirent que "la mère" était la terre. Ils considèrent alors les pierres comme ses os et les jettent en arrière.Dieu créa Adam "ex limo terrae".
Ils repeuplèrent toute la terre ainsi.Toute la terre fut repeuplée par les Trois fils de Noé et leurs femmes.


Ainsi tout le récit est erroné en globale, quoique presque chaque détail est correcte. Le mythe de Déucalion et Pyrrha se trouve donc intermédiaire entre l'histoire assez bien écrite qu'est l'Iliade et l'Odyssé et la révélation privée très erronée qu'est la Théogonie.

Hans-Georg Lundahl
Paris
21-II-2011

samedi 12 février 2011

Ça ferait peut-être temps de voir le film de Xavier Beauvois ...


Msgr Williamson s'est exprimé sur ce film des derniers jours des moînes de Tibhérine, ceux qui reçoivent sa lettre hebdomadaire le savent.

D'une côté il loue la vraie religiosité des moînes dans le film. Il l'attribue au fait que le monasticisme traditionnel est tellement proche à l'héritage des acteurs que ça marche encore. Déjà là j'ai envie de dire que ça vaut peut-être pour les moînes qui ne sont pas acteurs aussi, même en plein novus ordo. Ou quelques-uns entre eux. Ce qui n'empêche pas, j'ai des vrais difficultés avec les novus ordo en France ou une partie importante: par exemple leur méfiance envers le créationnisme ou leur acceptation des dates tardives pour les rédactions des quatres évangiles canoniques. C'est à dire leur trop grande acceptation de la prétendue expertise d'aujourd'hui, leur trop peu de méfiance que derrière "expertise" il y a parfois, même pas caché, une manque de logique ou une logique basée sur monisme. Ou la créativité en esprit moderne et idéaliste de certaines prières ajoutés avant la préfation.

De l'autre côté il finit en qualifiant les des* prêtres novus ordo comme parmi les pires révolutionnaires. Ça a pu être la cas un Rwanda - l'article de Mitteilungsblatt que j'ai lu à l'époque attribue le massacre au fait que la minorité constituait une aristocratie et que les prêtres novus ordo étaient pour la Révolution Française. D'une côté, en Tibhérine, les moînes ne soutiennent à ma meilleure connaissance pas les révolutionnaires islamistes, de l'autre, je ne sais pas si un régime séculariste est forcément moins légitime qu'un régime islamiste en pays de tradition musulmane. Ça dépend s'ils soutiennent les libertés des chrétiens. Ce qui n'est pas toujours le cas.

Hans-Georg Lundahl
Vert St Denis
12-II-2011

*Citation exacte:

But if the heart is drained out of Catholicism, as it was by Vatican II, so that in real life, anywhere in the world, Catholic monks and priests are liable to be giving not only medical but also moral support to anti-Catholic revolutionaries -- in fact, as Archbishop Lefebvre used to say, modernist priests make the most terrible of revolutionaries ! -- can one be surprised if any established government objects to Conciliar priests' undermining of law and order ?


Traduction ajoutée dans la lettre même:

Mais pour peu que l'on vide le catholicisme de son cœur, comme le fit Vatican II, en sorte que dans la vie réelle, partout dans le monde, les moines et prêtres catholiques sont aptes à prêter aux révolutionnaires anti-catholiques un soutien pas seulement médical mais aussi moral - Mgr Lefebvre ne disait-il pas que les prêtres modernistes font les pires des révolutionnaires ? - est-il surprenant si n'importe quel gouvernement établi tient tête aux efforts des prêtres conciliaires de subvertir l'ordre public ?


Il me semble plutôt que l'aide donnée par les moînes était juste humanitaire, donc dans la Convention de Genève ou son esprit. Auquel est étranger un régime séculariste musulman autant ou plus peut-être qu'un régime ou mouvence islamiste. En Algérie il y a eu des problèmes de légitimité depuis la décolonisation. Et les derniers régimes coloniales ont sapé la légitimité coloniale qu'il y avait avant.

mercredi 9 février 2011

Osé-je faire de pub sans l'avoir lu?

Une fois n'est pas coûtume.

Laus Hélène
L'école qui tue
Roman et manifeste du sincérisme
févr. 2008, 300 p. 15 €
Éditions Ach-èl
00.32.(0)2.2801378

ISBN 978-2-9600770-0-1

Loges et harcèlements

Les franc-maçons, peuvent-ils gâcher la carrière pour un anti-maçon par example?

Ça fait une semaine que j'ai relu l'article de Nouvel Obs sur la franc-maçonnerie. Il est très clairement dit que nul franc-maçon a sa carrière à cause de sa maçonnerie. Je doute, car si deux candidats se présentent et si l'un est franc-maçon est l'autre anti-maçon ... vous voyez?

Bon, rappelons d'abord quelques faits, pourquoi pas les noms et surtout professions des Grands-Maîtres:

LogeNomProfession
Grande Loge
nationale française
44 000 Frères
François
Stifani
avocat
Grand Loge
de France
Alain-Noël
Dubart
chirurgien
Grand Orient
de France
50 000 Frères
Guy
Arcizet
médecin retraité
membre du
Parti socialiste
Fédération française
du Droit Humain
Jacques
Samouelian
pédopsychiâtre
Grande Loge
féminine de France
Dénise
Oberlin
ingénieur (sic!)


On peut croire que les métiers des gm ne sont pas représentatifs pour chaque loge, mais plutôt pour la franc-maçonnerie en général:

  • Avocat < juristes > juges, militiares, policiers, administration pénitentiaire, tuteurs de mineurs et d'adultes incapacités
  • chirurgien, médecin, pédopsychiatre < corps médical avec ... > dentistes, psychiâtres, avortionnistes, fonction contraceptive de la gynécologie, administration de sécurité sociale, y compris CMU
  • ingénieur (ça ne s'appelle pas ingénieuse ou ingénieure quand c'est une femme?) < technologie > EdF, GdF-Suez, services techniques par exemple d'informatique des ordinateurs dans les bibliothèques ou ...
  • manque parmi les 5 grands-maîtres, mais quand même il y en a: enseignants, de maternelle à l'université, sans oublier bibliothécaires


Les loges ne se comprennent pas toujours très bien entre eux, notamment le GOdF avec les GL. Mais ils ont toujours un point en commun: "l'ennemi commun qu'est Front National", sans doute avec les intégristes comme Bruno Gollnisch et Jean Madiran (qui n'en est pas membre) et Holleindre (qui n'en est plus membre) les premiers visés.

Encore un peu de citations:

Tout maçon à l'heure de son initiation doit procurer un casier judiciaire vierge et franchir les premiers degrés - apprenti, compagnon - sous le regard de deux frères surveillants.


Goûtons un peu à chaque mot:

"Tout maçon à l'heure de son initiation ..." - ma mère m'a défendu à devenir membre de quelquonque société sécrète, elle a notamment cité l'exemple de Franco qui interdisait la maçonnerie. J'ai subi une "initiation" dans la maison d'école logée sans qu'elle était informée, mais je n'ai pas bravé, et je ne braverais jamais son interdit de me faire initier dans les loges. Mais c'est bien de rappeler, comme pour les bonnes choses, baptême, mariage, entrée dans les ordres religieux, ainsi en certaines mauvaises, comme la loge, un ordre établi précise la décision ou le pas décisif à une heure précise.

"... doit procurer un casier judiciaire vierge ..." ce que je n'ai pas. Le jour de Ste Agathe de 1998 m'a fourni des trois biens:
  • je n'ai pas un casier judiciaire vierge* et ne peux donc pas devenir franc-maçon,
  • j'ai montré une certaine véhémence dans ma défence contre la psychiatrie et ses aides policières (rappelons, quand la police sert la justice ou l'ordre public, et non le désordre à établir dans une vie privée, je la respecte et je la respectais à l'époque aussi),
  • et je n'ai quand même pas pris une vie humaine, ni blessé de façon handicapante.


"... et franchir les premiers degrés - apprenti, compagnon - sous le regard de deux frères surveillants." - Ce qui permet évidemment à des gens qui harcèlent quelqu'un de prétendre à être les frères surveillants d'un apprenti-maçon. Surtout si ce sont des gens qui sont réellement dans une loge. Surtout si leur victime peut être marginalisé de certaines positions incompatibles d'avec la loge, comme fidèle de la FSSPX.

Alain Bauer, Franc-Maçon, policier, dit quelque chose sur la vision selon laquelle appartenance à la loge serait une garantie de carrière:

Cette vision est fausse. Pourquoi voulez-vous qu'un policier maçon du Grand Orient, membre d'un syndicat de gauche, s'entende avec un policier frère de la GLNF, membre d'un syndicat de droite? Dans la police, comme ailleurs, les frères sont divisés. Il n'y a même pas une fraternelle professionelle (sic) mais trois. Et j'ai été invité dans les trois.


C'est probablement très faux que l'appartenance à telle ou telle loge soit une garantie à telle ou telle carrière. N'empêche, les divisions entre maçons sont limités: on a un ennemi commun, le Front National. N'appartenir à aucune loge dans une profession ayant trois fraternelles, et signaler même des sympathies à la droite nationnale ou catholique confessionnelle ... ça n'aurait pas gâché certaines carrières?

Le Nouvel Obs signale quelques détails sur les fraternelles, par exemple qu'étant des "réunions entre francmaçons d'une même profession pour parler métier entre gens de bonne volonté (sic!), [elles] sont regardées à travers. Les grands maîtres les condamnent, mais les frères demeurent libres à y adhérer." On se demande combien de clergé, pas seulement protestante libérale, mais même avec une certaine prétention d'orthodoxie vont aux fraternelles pour s'informer. On se demande combien elles sont ouvertes à certaines non-membres (non, ne m'y invitez pas!), comme clergé, rotariens, intellectuels, rosicruciens.

Car, finalement, ma situation à moi semble - au moins à mes yeux, je suis comme vous voyez pas préjugé pour les francmaçons, plutôt contre - avoir été gérée par francmaçons à travers les clergés auxquels je me suis spirituellement confié. Il y a eu tellement de non-dits qui vont dans un sens très peu conforme à la vérité que je connais de moi, mais aussi très dans un sens moralement kantien, chose que je soupçonne d'être assez présente dans les loges et dans les fraternelles. Il y a eu tellement des propos ayant un visé plutôt pédagogique vis-à-vis moi. Il y a eu tellement des gens qui me montraient une certaine connivence qui me laissait espérer un changement dans le sens que je souhaitais et qui ensuite ont voulu faire les discrèts, ce qui m'a trop gâché.

Hans-Georg Lundahl
BpI-GP, Paris
Ste Apolline,
9 - II - 2011

*En 1962, Jean Madiran dit que c'est parfois une honneur d'avoir été en prison. Cervantes et Malory écrivèrent en prison.

Two kinds of Charity (just links with very little comment)

The Miracle of Marcelino - Marcelino obviously was the ONLY child in that monastery.

Their adopting him was a once in their lifetime daring decision.

Care Leavers of Australia Network - all of which were obviously NOT the only child in their respective orphanages.

Their taking care of those now accusing them was organised on a large scale with lots of good plans being made on the paper.

Good plans which the Franciscan convent in Spain did not need. And each of which the Franciscan convent in Spain could have put to reality much better than those for whom the good plans were written.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Place d'Italie
Paris V
9 - II - 2011
St Apollonia

Sun God, Smith God, Wine God or Dying Bridegroom God, Healing God or Judging God ... Which is it, Acharya?

D. M. Murdock a k a Acharya has come out with a new book:

Jesus Christ, Mason of God

I mean, one thing about all these Pagan divinities is that they actually did use some kind of labour division, some kind of specialisation. Beside them, Our Lord looks like a Renaissance Man. I think St Athanasius of Alexandria and I know CSL in a book citing him, whether in that context or just after or before it states that the miracles of Jesus are miracles that identify him as the reality behind all the Pagan myth gods.

Even if Our lord HAD been just a myth god rather than the one who outdo these many ones, it would not have proven him unhistorical. Some of the myth gods were persons before getting into godhead honours. Julius Caesar and Buddha are two generally admitted examples, one could add Odin who was probably an adept of Hermes Trismegistos or something equally foul before getting known in Upsala as someone a bit like Saturn (as an old guy) a bit like Jove (as ruler of gods and men, even as supposed creator) and, on top of that, Hermes or Mercurius. As a Christian I need not believe his relation to the wife of Niord who succeeded him and Frey who succeeded Niord was a demonic illusion, only that his way later appearances were.

But the point is, with all these Pagan parallels, D. M. Murdoch has very skillfully proven what she refuses to see: that Paganism is not a parallel for Christ.

Pagan artisan gods were typically Smith Gods and as such Ugly and Bad Tempered. She has an example where one such - a Celtic one - is also a Carpenter. Our Lord was Carpenter, Period. Pretty unique among Pagan Artisan Gods. OK, I think there was a Babylonian example of a Potter God (not named Harry to the best of my knowledge) but Our Lord seems to have used pottery clay on one or two occasions: 1) according to a childhood gospel he made clay birds and when an envious neighbour child wanted to destroy these he chased them away for their safety, and away they flew, quite alive; 2) he mingled clay from dust and his spittle to cure a pair of eyes. Otherwise, he was a carpenter and a fisherman (would that qualify as Poseidon or something?) but neither potter nor the much more typical smith.

And bad tempered? Well, he used to call a certain sect hypocrites, the same that is national religion among the nation now bearing the name of his, but it is not a question of envy against some more beautiful guy, as when Venus did it with Mars. Maybe just some kind of envy against some kind of intruder, but not a good romantic.

When Acharya S/D. M. Murdock is so good at finding parallels, it is surprising she does not find the obvious parallel. A knight in shining armour on a white horse and with a sword, a prince who saves his bride to be, now that is a parallel to Our Lord, according to Apocalypse Ch. 19 (Hey, if you deny the Gospels are anything like historical, why stick to them and avoid apocalypse?). Only, unlike Hephaistos and Ptah, unlike Jupiter Hospitalis (Zeus Xenios), unlike Aesculapius and Bacchus et c. myths and cults, Cinderella and Snow White are not pre-Christian but post-Christian. Not inspriing Christianity but inspired by it.

Hans-Georg Lundahl
Paris V
9 - II - 2011,
Saint Appolina

lundi 7 février 2011

Avant la soupe, la Soupa

Je viens de dire que la soupe populaire de St Eustache, on y mange bien par rapport à la nouriture, mais pas toujours par rapport à la compagnie. Il y a une soupe populaire où j'ai presque toujours aimé toute la compagnie, il y en a ce soir.

Mais pas sans faire un peu d'utilité par ici. Il s'agit donc pas de la soupe, mais de la Soupa, Anne. Quand elle raille sur la cappa magna d'un cardinal*, il me semble qu'elle se soit trompée de confession. Car, elle accuse celui qui porte cappa magna d'être efféminé. Le Catholique qu'était Chesterton apporta la réponse:

It is akin to the classical, and is at least the opposite of the grotesque. And since we are talking here chiefly in types and symbols, perhaps as good an embodiment as any of the idea may be found in the mere fact of a woman wearing a skirt. It is highly typical of the rabid plagiarism which now passes everywhere for emancipation, that a little while ago it was common for an "advanced" woman to claim the right to wear trousers; a right about as grotesque as the right to wear a false nose. Whether female liberty is much advanced by the act of wearing a skirt on each leg I do not know; perhaps Turkish women might offer some information on the point. But if the western woman walks about (as it were) trailing the curtains of the harem with her, it is quite certain that the woven mansion is meant for a perambulating palace, not for a perambulating prison. It is quite certain that the skirt means female dignity, not female submission; it can be proved by the simplest of all tests. No ruler would deliberately dress up in the recognized fetters of a slave; no judge would appear covered with broad arrows. But when men wish to be safely impressive, as judges, priests or kings, they do wear skirts, the long, trailing robes of female dignity The whole world is under petticoat government; for even men wear petticoats when they wish to govern.**


Anne donne elle-même la réponse, la-même en plus serieuse, car elle dit, à propos des kohanim Aaronites: "... et qui était une tunique, vêtement masculin à l'époque ..." - mais on se trouve entre la première et la deuxième venue du Seigneur, et pendant cette époque, pas seulement la tunique, mais aussi le talar, aussi connu comme soutane a été un vêtement masculin assez beaucoup, même observation pour la cape des rois et des empéreurs, pour ne pas oublier les cardinaux. Et quant à la dentelle, regardez bien les cols des trois mousquetaires - non, pas sur le supermarché, là c'est trop stylisé, mais sur un film ou les livres. Mais peut-être c'est d'époque qu'elle se soit trompé: peut-être croit-elle que c'est 1717 après sa propre Naissance qu'Il se soit Incarné? Époque depuis laquelle, avouons-le, les pantalons sont de règle pour les hommes sauf en Écosse. Je me ne trouve pas du tout séduit par cette théorie, elle me semble trop hétérodoxe.

Quand elle compare le Cardinal au Petit Chaperon Rouge, qui est-elle, elle-même? La grand-mêre ou le loup? Il y a une autre conte de fées qui va mieux avec les comparaisons (p. 10-11):

...et pour leur permettre de croire, juste en rêve et jusqu'à minuit, comme Cendrillon, que l'Église est encore triomphante et glorieuse.


Mais, après la minuit, vient le jour où le Prince cherchera Cendrillon, dont les pieds vont bien dans sa chaussure perdue, mais pas sur celui de ses sœurs, telle différence entre les vierges sages et les vierges folles: car minuit signifie aussi l'heure des ténèbres (toc-toc-toc-toc sur les bancs, pour symboliser les pieds des disciples), venue pour le Seigneur, à venir pour son Épouse (qui a eu, notemment en Espagne jusqu'à 1939 un avant-goût terrible de ça), l'heure du triomphe de Judas. "Le prince charmant est l'archétype de l'homme idéal que les femmes attendent toute leur vie et un modèle à suivre pour les petits garçons. Il est la plupart du temps beau, fort et courageux. Ses attributs sont l'épée et le cheval." source - Puis je vis le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc; celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable; il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme ardente; Il avait sur la tête plusieurs diadèmes, et portait un nom écrit que nul ne connait que lui-même; 13 il était revêtu d'un vêtement teint de sang: son nom est le Verbe de Dieu. 14 Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vétues de fin lin, blanc et pur. 15 De sa bouche sortait un glaive affilé [à deux tranchants], pour en frapper les nations; c'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer, et c'est lui qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. source.

Le Cardinal Cazares ne peut pas être offensé de ça, car il a lu Gethsemani par le Cardinal Siri (qui pour certains était durant sa vie "le pape en rouge", le pape déguisé en juste cardinal).

Quand on parle du premier communiste qui fut Judas le traitre à propos les fastes de la Madeleine, ce n° de Golias cite, page 45, Emmanuel Levinas. Même dans un contexte qui probablement fait tort à celui-là même qui l'a écrit, car le rédacteur le met en dessous la question "La vie est-elle sacrée?" La Sage*** comme on dirait en allemand, selon laquelle le père d'Abraham aurait été un artisan d'idoles me rappelle cette autre***, Sankt Jakobus im Schnee (n° 130 dans ce lien). Ce n'est pas sans risque de citer, à propos du sacré, une religion qui taxe le catholicisme d'idolatrie.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. publ. d'Inf.,
G.Pomp./Paris
7 - II - 2011

*Golias, 3 août 2009 (presque 220 ans sur le jour après une funeste constitution de France)
**What is Wrong With The World?, le chapître The Coldness of Chloe.
***Cendrillon est un Märchen, ceci est une Sage.

Oradour sur Glane et Christianstad, pourquoi je suis Catholique

Oradour sur Glane: 45° 55′ 45″ N 1° 02′ 07″ E
Oradour sur Glane bis: 45° 55′ 58″ Nord 1° 01′ 57″ Est

Væ: 55° 59′ 59,010″ Nord 14° 5′ 25,732″ Est
Christianstad: 56° 02′ 00″ Nord 14° 11′ 00″ Est


La famille Lundahl est attesté au debut du XVIIIs S. à Christianstad. Elle à son nom du roi Christian IV qui le fonda pour abriter les citoyens de la vieille ville Væ. Dont, probablement des ancêtres de cet Officier de Cavallerie Legère qui porta le premier (selon le déjà répéré par ma mère) mon nom.

Celle-ci fut dévasté par les suédois plusieurs fois, car avant la paix de Roskilde la frontière se trouvait juste un peu au Nord de Væ et de Christianstad. Dernière fois: 1612, par Gustave II Adolphe, le héro Protestant de la Guerre de Trente Ans. La fois avant, par son père, l'Usurpateur Charles dit "IX", qui déposa son neveu Sigismond, également roi de Pologne, du thrône suédois parce qu'il écoutait les jésuites. Après la dernière fois en 1612, Christian IV - dont l'engagement dans la Guerre de Trente Ans sera plus modeste - rassembla les survivants dans une nouvelle localité, qui porte son nom. Et, dont le blason est un C avec une couronne et IV en chiffres Latins.

La Guerre de Trente Ans fut pire en pertes humaines estimés que quiconque guerre entre Européens avant, et ne fut pas dépassé qu'avec le XXs S. dont les battailles dans les fossées de la Ie Guerre Mondiale et les Massacres de Civilistes perpétrés par les Nazis plusieurs endroits de la IIe Guerre Mondiale. Dont biensûr Oradour sur Glane.

La Réforme Protestante avait sans doute déjà fait des ravages en Westrogothie parmi les ancêtres de ma grand-mêre maternelle, puisqu'ils se sont révoltés contre Gustave Wasa quand il changea le culte en Protestantisme.

J'ai donc des raisons assez solides de me désolidariser, comme Westrogoth et Scanien (oui, j'ai un certain racisme là-dessus, une certaine fierté de mes ancêtres) du Protestantisme.

Il y a un autre endroit où Protestantisme et Gustave II Adolphe sonnent mal aux oreilles, les Allemagnes entre Nuremberg et Vienne. Je suis né en Vienne, ville libéré des Turcs par les Polonais (entre autres), y compris, certes, des nobles qui parlaient encore le suédois en famille, puisque ils s'étaient exilés avec Sigismond Wasa. Aussi un endroit qui rappelle le Catholicisme. Les papiers de naissance à Vienne, je les portais avec moi, jusqu'à ce que fut volé mon portefeuille l'année passée.

Y a-t-il quelque chose qui rélie Oradour sur Glane à Væ à part ça? Oui, Oradour veut dire Oratorium: un endroit où on prie pour les décédés, pour les âmes au Purgatoire. Væ aussi avait son monastère prémontré où l'on faisait de même. Ce que refusent les Protestants.

Erwin Rommel s'est indigné pour Oradour. Malgré son suicide - accordé au chantage Hitlérien pour sauver sa famille - il est aussi un Catholique. Comme Robert Brasillach, qui se livra à la police pour être condamné à mort, tel un "Llorca" fasciste* sous un "Général Micro" anti-fasciste, parce qu'on avait pris sa mère dans une tentative réussie de chantage: lui aussi s'est exprimé avec indignation sur Oradour sur Glane, et sur les massacres pareils en Indochine. Donc, après ces Trois Guerres affreux dans les XVIIe et XXe S. c'est le Catholicisme qui ressort avec les drapeaux en haut et pas souillis par le sang d'innocents. Les scandales récents sont l'œuvre des réformes disciplinaires de l'après-Vatican-II.

Hans-Georg Lundahl
Mairie du III, Paris
7 - II - A.D. 2011


*Il y a eu un fascisme qui ne collabora pas avec Hitler que très peu de mois: avant Berchtesgaden on résistait, après l'arrestation de Schuschnigg on n'était plus au pouvoir. Il fut approuvé par Pape Pie XI. Il ne se livra jamais à délivrer des gens en captivité sous Hitler. Il est un honneur d'être Viennois, sinon de sang, au moins de lieu de naissance (dans les vieux passeports c'était marqué: lieu réel de naissance Wien, lieu administratif de naissance "Södertälje" c à d Södertelge - dont un maire fut aussi exécuté pour catholicisme).

dimanche 6 février 2011

Qui fut Robert Brasillach?

Collaborateur comme Pétain? Oui.

Avec Staline? Non: Katyn: Öffnung der Massengräber* - détail: Robert Brasillach

*Ouverture des tombeaux de masse.

Mémoire éternelle!

Je ne l'ai pas encore lu. Mais d'après le détail de la grande photo, il fut là pour écrire sur Katyn. Sur la barbarie communiste. Qui peut dire autant pour Ferrat, sauf cette belle chanson sur le printemps de Prague?

A forward of something important

It may in the end be more important than if the bishop of Rome or each bishop in his diocese individually is the Successor of St Peter.

Gloria TV, an Ukrainian Bishop about Assisi meeting Apostatic gestures.

Click link.

vendredi 4 février 2011

"racisme et traditionnalisme" ...

Avant de moraliser, vaut mieux savoir de quoi on parle.

En anglais, le mot "Racist" a été répéré par les érudits de Oxford English Dictionary la première fois en 1932, la page da la BpI étant déchiré je reconstruits depuis informations sur Facebook: dans un article sur la Slavophilie ou les Slavophiles, par Trotski, traduit en anglais par quelqu'un moins d'interessant, qui était effectivement cité, mais dont je ne me souviens pas. La mot "Racism" je n'ai pas vérifié.

Le mot "Racialist" est plus vieux en anglais, déjà un débat au Canada de 1917. Vingt ans plus tard il sera appliqué aux adeptes de Mein Kampf ou Mythus des XX Jahrhunderts en Allemagne. Trotski n'a donc pas inventé le mot anglais, il a juste contribué, à travers son traducteur, de le remettre sur modèle français.

De 1932, remontons donc à 1929, en français, de OED au Robert:

Raciste. 1929

En adoptant une idéologie raciste, ces nations finissent par croire que leur position éminente n'est pas due à des mérites qu'il faut entretenir, mais uniquement au faveur du sort, à leur beau physique (...) Les groupes qui s'estiment éminents ne peuvent plus avoir désormais qu'une attitude haineuse et revendicatrice vis-à-vis des autres. Ils estiment que tout leur est dû puisqu'ils sont de la "race suprème" (...) seul le peuple élu a des droits sur toutes choses (...) pour lui il n'y a pas de nations étrangères, il n'y a que des esclaves revoltés (...)


Gaston BOUTHOUL, Traité de Sociologie, p. 273


Est-ce vraiment comme ça qu'on utilise le mot aujourd'hui? C'est à peu près la même réprobation, mais pas exactement les mêmes critères pour l'appliquer sur quelqu'un. Il y a des Musulmans qui seraient prèts à dire tout ça sur quelqu'un qui ne veut pas les avoir dans son entreprise, son salon, sa charité, peut-être, pour les pauvres, mais exclusion d'un endroit qui est avantageux n'égale pas un statut d'esclave. Si tel épicier peut sans être raciste préférer d'embaucher son cousin, est-ce déjà là une volonté apparente de dominer les français? Le Pen lui-même1 ne le dirait pas, et c'est quand même lui qu'ils citent le plus souvent à propos du "racisme" en France aujourd'hui. SI un entrepreneur peut préférer son cousin, ALORS l'autre peut préférer son compatriote de souche. L'un comme l'autre ne relève pas du racisme dans ce sens là, mais de préférence pour les siens avant les autres.

Même plus: selon cette définition, soit les écrivains de PRÉSENT sont menteurs, ce que je ne crois pas, soit il y a des gens qui ne sont pas français de souche qui répondent mieux à l'un ou l'autre définition de raciste donné ici par le sociologue.2

Mais peut-être qualifier comme Racisme une chose apparentée à la droite actuelle est quand même une tradition française? Encore Robert:

Racisme. 1902

Est-ce que les écrivains de l'Action française, jaloux de fonder philosophiquement leur misérable doctrine purement politique, ne regarde pas les idées de race et de tradition comme le substratum du nationalisme et du monarchisme? (...) Il ne m'appartient pas de refaire ici le procès du racisme et du traditionnalisme (sic3).


A. MAYBON, in Revue blanche, n°223, 15 sept 1902, p.146-148


Il se trouve, en effet, que la revue et l'article sont accessibles par Wikiquote. Robert ne cite pas, mais d'une côté l'auteur trouve mal des gens de l'Action française de ne pas lire Karl Marx, il se vante de réalisme, reproche aux racistes-pour-ainsi-dire4 d'avoir la tête dans les nuées et dit que même leur chef Mistral ne suit pas ses disciples ...

Chez Maurras le mot Race ne revient pas à l'étude scientifique ou biologique de raciologie (Rassentypus en allemand) mais à tout une autre chose, qui reclame plutôt d'être traduit par Tradition familiale, hérédité familiale. Maurras parle, en effet, des Capétiens comme "la Troisième Race" - après les Mérovingiens et Carlovingiens, biensûr. Dans ce sens là, mais pas dans le sens de raciologie, les Noirs des Antilles ou de Caméroun sont plus proches de nous que les Arabes et les Rroms les plus foncés plus proche de nous que les Afghanis-Pachtounes. Car, on a partagé la même religion plus longtemps, plus extendument, avec plus de mariages entre les groupes. Mais biensûr les Manouches de France ou de France-Espagne-Allemagne sont plus proche de nous que le sont les Rroms de Roumanie et plus proches d'eux que nous le sommes. Nous? Bon, il y a quand même ici les Normands qui partagent ma race EX-Viking. Et il y a eu des missionaires de France (de Corbey) qui nous ont sauvé du style de vie Viking. St Anchaire et Rimbert, notemment.

Ça n'a rien à voir avec le mot anglais "Racialism" qui dépeint les agitations eugéniques de Margaret Sanger. C'est le tort d'un Adolf d'avoir mélangé les deux.

Hans-Georg Lundahl
BpI, G. Pompidou/Paris
4-II-20111J'ai dit que je n'aime pas Le Pen, mais c'est une autre histoire: son attitude envers les bigouden comme adolescent n'est pas exemplaire, et je préfère Bruno Gollnisch. --- 2Pourvu que l'exemple du "peuple élu" était vraiment juste dans son cadre de "raciste" et pas encore un pas plus loin. Alors il y a quelques-uns qui repondent à la définition de raciste, d'autres qui répondent à la description de syndrome de peuple élu --- 3Je me demandais si (sic) était pour le mot traditionnalisme ou pour les deux n. Vu qu'il écrit nationalisme avec un n (sans sic par Robert), il me semble qu'il ait vaccillé entre les paradigmes "-tion, -tionnel, -tionnalisme" (comme en "tradi-") et "-tion, -tionel?, -tionalisme" (comme en "na-"). --- 4Un homme qui parle de "racisme" parle normalement pas de "tenants du racisme" ou "d'adeptes du racisme" mais des "racistes" - ou il n'en parle pas du tout, il les appelle "nationalistes" (sic) mais analyse leur "nationalisme" (re-sic) comme relevant de "racisme et traditionnalisme". Même si Robert n'a pas encore trouvé le nom raciste dans son article de 1902.

jeudi 3 février 2011

Ou plutôt, n'achetez pas le numéro 185 de Sans-Logis!

La p. 14 donne ses explications très naturalistes du "mythe" sans même prendre en considération la possibilité que ça soit vrai.

Le démon existe. Ses illusions aussi. Et parfois, quand les hommes de Dieu viennent leur faire une défaite, c'est en leur donnant d'abord une touche de réalité.

Les bâtons des prêtres égyptiens ont été transformés en serpents, sans doute en apparence seulement. Quand c'était le bâton de Moïse, il a avalé les serpents des prêtres du Pharaon. L'avalement était réelle, si les serpents des prêtres égyptiens ont pu souffrir réellement d'être avalés par le serpent de Moïse, c'est que Dieu leur a accordé un moment de réalité pour les annéantir de façon plus éclatante.

De même j'imagine avec La Couleuvre, monstre issu des incantations d'un prêtre de Céres, adversaire de St Front, qui, tout comme Moïse était un homme de Dieu. Lui, il a d'abord chassé la Couleuvre de Périgueux, ensuite il l'a annéanti à Lalinde, le Saut de la Gratusse.

Les anthropologues et religieux consultés par la rédaction de Sans-Logis refusent d'admettre cette possibilité, ils sont très défectueux en doctrine Catholique.

Hans-Georg Lundahl
Baudoyer, Paris
St Basil, 3-II-2011

Les Rroms et Sans-Logis

Normalement je n'ai rien contre les Rroms.

Normalement je n'ai rien contre une reveue comme Sans-Logis.

Mais à Paris, il y a une vendeuse de Sans-Logis qui ne veut pas respecter la limite entre vente d'un journal et mendicité. Et quand en plus elle m'a montré le prix en Francs Suisses, 3:50, quand j'avais payé le prix correcte en Euro, 2. Elle n'a même pas voulu me rendre la monnaie. J'avais un peu de retard en sommeil, en peu de surplus en ennuies, j'avais pas remarqué avant qu'elle ne parte.

Je me demande si une certaine méfiance vis-à-vis eux n'est pas parfois à sa place. Même si j'ai des proches Manouches.

Je me demande aussi quelle réputation j'ai parmi les Manouches. Si c'est "facile à faire rouler" c'est pas toujours faux. Mais parfois ça coute, comme cette fois. Prochaine fois que vous achetez, éventuellement, L'Itinérant ou Sans-Logis: vérifiez le nom de la vendeuse. Si c'est juste moi qu'elle fait rouler, sur juste 1:60, ce n'est pas grave. Si c'est vous aussi, bon ... il y a une rédaction et il y a des possibilités de retirer les autorisations de vente. Le rédacteur voudrait probablement aussi garder la réputation de son peuple (il est Manouche) et de sa revue.

Hans-Georg Lundahl
Baudoyer, Paris
Fête de St Basil
3 Févr. 2011

PS: je recommende le numéro 185. Reportage sur Dordogne et la Couleuvre et St Front!